Załączniki:

 

Dotyczy: Pierwszego zapytania do  przetargu nieograniczonego w trybie zaprojektuj i wybuduj na:

„wiatę drewnianą  z niecką solankową i wbudowaną  konstrukcją drewnianą wypełnioną  tarniną   wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu”

Pytanie:

  1. W jaki sposób będzie realnie  wytwarzany aerozol solankowy mając na uwadze fakt, że tarnina ma dokładnie odwrotne zadanie, ma nie dopuszczać do powstawania aerozolu a wiele osób będzie szukało pomocy w związku ze swoimi schorzeniami układu oddechowego?
  2. Jaki jest preferowany sposób zabezpieczenia przed namnażaniem drobnoustrojów typu grzyby, pleśnie, bakterie w gąszczu wilgotnej tarniny, tak ażeby obiekt nie stwarzał zagrożenia epidemiologicznego?
  3. Czy gwarancja wykonawcy obejmuje problem namnażania się drobnoustrojów, które potencjalnie mogą być groźne dla zdrowia osób korzystających z obiektu?

Odpowiedź:

Zamawiający przewidział realizację  przedmiotu zamówienia  w technologii ”tężni solankowej” w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wszelkie szczegóły techniczne i technologiczne wynikać powinny z projektu technicznego. Obowiązkiem projektanta jest wykonanie projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

 

Pytanie:

  1. Czy inwestor dopuszcza zmianę technologii solankowej (tężnia solankowa) na suchy aerozol solny (tężnia solna)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie  przewiduje zmiany technologii przewidzianej w zamówieniu.

 

Dotyczy: Drugiego zapytania do  przetargu nieograniczonego w trybie zaprojektuj i wybuduj na:

 „wiatę drewnianą  z niecką solankową i wbudowaną  konstrukcją drewnianą wypełnioną  tarniną   wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu”

Pytanie:

  1. Proszę o podanie wielkości działek o nr ewid.256/6 oraz działka o nr ewid. 2901/24?

Odpowiedź:

Działka o nr ewid. 256/6  jest  o powierzchni 2725 m2.
Działka o nr ewid. 2901/24 do dyspozycji   pod naszą inwestycję to 300 m2.

 

Pytanie:

  1. Proszę o wskazanie miejsc przyłączy elektroenergetycznych, kanalizacyjnych i wodnych?

Odpowiedź:

Miejsca przyłączeń zostaną wskazane przez operatorów w wydanych przez nich warunkach technicznych, o które występuje projektant.

 

Pytanie:

  1. Jak wygląda sytuacja ze zmianą terminów na umowie odnoszące się do zapisu SWZ IV- wymagany termin wykonania umowy?

Odpowiedź:

Na dzień dzisiejszy wymagane terminy wykonania umowy zgodne ze SWZ.%d