Klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) informujemy zgodnie z art. 13 tego Rozporządzenia, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Płocku pod adresem ul. Gierzyńskiego 17, 09-407 Płock. Dane kontaktowe Spółdzielni: nr telefonu – 24 263 60 70, email – sekretariat@msmplock.pl.
2) Spółdzielnia wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem pod numerem telefonu 24 263 60 70 lub pod adresem email: iod@msmplock.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych oraz obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa ciążących na Spółdzielni w związku z prowadzoną działalnością oraz realizacją zawartych umów.
4) W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w tym przede wszystkim:
• podmiotom upoważnionym do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
• podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Spółdzielni na podstawie zawartej ze Spółdzielnią umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5) W związku z przetwarzaniem przez Spółdzielnię Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6) Obowiązek podania danych osobowych w przypadku Spółdzielni jest wymogiem ustawowym (Prawo spółdzielcze oraz inne przepisy szczególne).
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.