MAZOWIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PŁOCKU GIERZYŃSKIEGO 17 o g ł a s z a p r z e t a r g  l i c y t o w a n y na nabywcę  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem  po byłej hydroforni zlokalizowanej w Płocku przy ul. Powstańców Styczniowych – działka o numerze ewidencyjnym – 254/4 o powierzchni 0,0222 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  46 008,15 zł.
Pierwsze i każde następne postąpienie : 1 000,00 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  9 200,00 zł.
Wadium należy wpłacić w kasie Spółdzielni lub na konto Pekao  S.A. O/Płock
96 1240 1721 1111 0000 0725 8222. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej  w dniu przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2016 roku o godz. 12:00
Wygrywający przetarg jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu wpłacić wylicytowaną kwotę.
Nie dokonanie wpłaty w określonym terminie skutkować  będzie tym, że wpłacone przez wygrywającego przetarg wadium – przepada.
Koszty zawarcia aktu notarialnego i dokumentów niezbędnych do jego podpisania obciążają nabywcę.
Przegrywający przetarg otrzyma zwrot wniesionego wadium w dniu następnym po rozstrzygnięciu przetargu na wskazane przez niego konto.
MSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Osoby zainteresowane nabyciem w/w nieruchomości mogą uzyskać informacje w  Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Gierzyńskiego 17 oraz pod numerem telefonu: /024/263-60-70 wew 77.

%d bloggers like this: