Zarząd Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku działając na podstawie    art. 11 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz regulaminu przetargu MSM, ogłasza przetarg licytowany na nabywcę odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 8 (z odzysku), położonego w Płocku przy ul. Sucharskiego 3.

Lokal położony jest na III piętrze, posiada powierzchnię użytkową 84,92 m2. Składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, w.c. i przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica 2,5 m 2.  Cena wywoławcza m2 pow. użytkowej wynosi: 2.100,00 zł
Wadium wynosi 17.833,00 zł
Pierwsze i następne postąpienie ceny wynosi 50,00 zł/m2 p. u.

Przetarg ustny odbędzie się 15 września 2016 r. (czwartek), o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni, ul. Gierzyńskiego 17, piętro I, pokój nr 24.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o.s.m. pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie MSM, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie własności tego lokalu.

Wymienieni członkowie nie biorą udziału w licytacji i nie wnoszą wadium. Będzie ich obowiązywała cena wylicytowaną przez osoby biorące udział w licytacji. Zainteresowani nabyciem odrębnej własności lokalu w/w członkowie winni zgłosić najpóźniej w dniu przetargu pisemną gotowość do zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności przedmiotowego lokalu za wylicytowaną cenę.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu pozostałych osób jest wpłacenie wadium w kasie spółdzielni lub na konto spółdzielni: PKO BP 43 1020 3974 0000 5702 0080 7776 (przelew musi być uznany na rachunku spółdzielni dzień przed rozpoczęciem przetargu).

Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej w dniu przetargu. Osoba wygrywająca przetarg (i/lub) mająca pierwszeństwo w nabyciu prawa do lokalu jest zobowiązana do wniesienia jednorazowo ceny nabycia mieszkania w terminie 7 dni od dnia odbycia się przetargu. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Nie dokonanie wpłaty w powyższym terminie skutkować będzie przepadkiem wadium na rzecz MSM. Przegrywający przetarg otrzyma zwrot wpłaconego wadium. Wynik przetargu zostanie podany do wiadomości najpóźniej w dniu 16.09.2016 r. na tablicy ogłoszeń MSM.

Ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienia prawa własności przedmiotowego lokalu na rzecz nabywcy nastąpi w formie aktu notarialnego. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty postępowania wieczysto księgowego obciążają nabywcę, na rzecz którego spółdzielnia dokona przeniesienia własności lokalu.

 

W celu obejrzenia mieszkania prosimy kontaktować się z Administracją Osiedla ul. Baczyńskiego 3 tel.: (24) 266-88-42 (43);  Bliższe informacje: telefon (24) 263-60-70 wew. 30. Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie MSM, pok. nr 17.

MSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

%d bloggers like this: