Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Płocku, ul. Gierzyńskiego 17 ogłasza przetarg licytowany na nabywcę odrębnej własności lokalu mieszkalnego (z odzysku), położonego w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 15/46. Lokal położony jest na XI piętrze, posiada powierzchnię użytkową 62,50 m2, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc. i przedpokoju. Lokal nie posiada piwnicy.

Cena wywoławcza m2 pow. użyt. wynosi: 2.164,00 zł
Wadium wynosi 13.525,00 zł
Pierwsze i następne postąpienie ceny wynosi 50 zł/m2 p.u.

Przetarg ustny odbędzie się 08 października 2015 r. (czwartek), o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni, ul. Gierzyńskiego 17, piętro I, pokój nr 24.

Na podstawie art. 11 ustawy z dn. 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych pierwszeństwo w nabyciu w/w lokalu mają członkowie MSM, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie własności tego lokalu. Wymienieni członkowie nie biorą udziału w licytacji i nie wnoszą wadium. Będzie ich obowiązywała cena wylicytowaną przez osoby biorące udział w licytacji. Członkowie zainteresowani nabyciem odrębnej własności w/w lokalu winni zgłosić najpóźniej w dniu przetargu pisemną gotowość do zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu za wylicytowaną cenę oraz zobowiązać się do uiszczenia wkładu budowlanego w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu pozostałych osób jest wpłacenie wadium w wysokości 13.525,00 zł w kasie spółdzielni lub na konto spółdzielni: PKO BP 43 1020 3974 0000 5702 0080 7776. Przelew musi być uznany na rachunku spółdzielni przed rozpoczęciem przetargu. Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej w dniu przetargu. Wygrywający przetarg obowiązany jest w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu wpłacić wylicytowaną kwotę (wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia). Nie dokonanie wpłaty skutkować będzie przepadkiem wadium na rzecz MSM. Przegrywający przetarg otrzyma zwrot wpłaconego wadium. Ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienia prawa własności przedmiotowego lokalu na rzecz nabywcy nastąpi w formie aktu notarialnego. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonywanych przy zawieraniu umowy oraz koszty dokumentów niezbędnych do podpisania tego aktu i koszty sądowe w postępowaniu wieczysto-księgowym obciążają nabywcę.
Wynik rozstrzygnięcia przetargu zostanie podany do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni najpóźniej do dnia 12.10.2015 r.

W celu obejrzenia mieszkania prosimy kontaktować się z Administracją Osiedla ul. Gierzyńskiego 17, tel.: (24) 263-67-78; 263-60-70 wew. 22. Bliższe informacje: tel. (24) 263-60-70 wew. 30.
MSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

%d bloggers like this: