Zarząd Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku działając na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz regulaminu przetargu MSM, ogłasza przetarg licytowany na nabywcę odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 47 (z odzysku), położonego w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 23. Lokal położony jest na III piętrze, posiada powierzchnię użytkową 37,20 m2, składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, w.c. i przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,3 m 2.
Cena wywoławcza m2 pow. użyt. wynosi: 3.108,00 zł Wadium wynosi 11.560,00 zł. Pierwsze i następne postąpienie ceny wynosi 50 zł/m2 p. u.
Przetarg ustny odbędzie się 19 września 2017 r. (wtorek), o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni, ul. Gierzyńskiego 17, piętro I, pokój nr 24.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kasie spółdzielni lub na konto spółdzielni: PKO BP 43 1020 3974 0000 5702 0080 7776 (przelew musi być uznany na rachunku spółdzielni dzień przed rozpoczęciem przetargu).
Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej w dniu przetargu. Osoba wygrywająca przetarg jest zobowiązana do wniesienia jednorazowo ceny nabycia mieszkania w terminie 7 dni od dnia odbycia się przetargu. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Nie dokonanie wpłaty w powyższym terminie skutkować będzie przepadkiem wadium na rzecz MSM. Przegrywający przetarg otrzyma zwrot wpłaconego wadium.
Ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienia prawa własności przedmiotowego lokalu na rzecz nabywcy nastąpi w formie aktu notarialnego. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty postępowania wieczysto księgowego obciążają nabywcę na rzecz którego spółdzielnia dokona przeniesienia własności lokalu.
W celu obejrzenia mieszkania prosimy kontaktować się z Administracją Osiedla ul. Gierzyńskiego 17 tel. 263 60 70 wew. 22.; Bliższe informacje: telefon (24) 263-60-70 wew. 30. Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie MSM pok. nr 17.
MSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

%d bloggers like this: