Zarząd Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku działając na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz regulaminu przetargu MSM, ogłasza przetarg licytowany na nabywcę odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 14 (z odzysku), położonego w Płocku przy ul. Piłsudskiego 50.
Lokal położony jest na III piętrze, posiada powierzchnię użytkową 47,60 m2, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z w.c. i przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,00 m2.

 Cena wywoławcza m2 pow. użyt. wynosi: 2.350,00 zł

Wadium wynosi 11.186,00 zł

Pierwsze i następne postąpienie ceny wynosi 50 zł/m2 p. u.

 Przetarg ustny odbędzie się 16 lutego 2017 r. (czwartek), o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni, ul. Gierzyńskiego 17, piętro I, pokój nr 24.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o.s.m. pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowego lokalu mają członkowie MSM, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy i przeniesienie własności tego lokalu. Wymienieni członkowie nie biorą udziału w licytacji i nie wnoszą wadium. Będzie ich obowiązywała cena wylicytowaną przez osoby biorące udział w licytacji. Zainteresowani nabyciem odrębnej własności lokalu w/w członkowie winni zgłosić najpóźniej w dniu przetargu pisemną gotowość do zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności przedmiotowego lokalu za wylicytowaną cenę.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kasie spółdzielni lub na konto spółdzielni: PKO BP 43 1020 3974 0000 5702 0080 7776 (przelew musi być uznany na rachunku spółdzielni dzień przed rozpoczęciem przetargu).

Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej w dniu przetargu. Osoba wygrywająca przetarg (i/lub) mająca pierwszeństwo w nabyciu prawa do lokalu jest zobowiązana do wniesienia jednorazowo ceny nabycia mieszkania w terminie 7 dni od dnia odbycia się przetargu. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Nie dokonanie wpłaty w powyższym terminie skutkować będzie przepadkiem wadium na rzecz MSM. Przegrywający przetarg otrzyma zwrot wpłaconego wadium.

Ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienia prawa własności przedmiotowego lokalu na rzecz nabywcy nastąpi w formie aktu notarialnego.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty postępowania wieczysto – księgowego obciążają nabywcę na rzecz którego spółdzielnia dokona przeniesienia własności lokalu.

W celu obejrzenia mieszkania prosimy kontaktować się z Administracją Osiedla ul. Gierzyńskiego 17, tel.: (24) 263-67-78; 263-60-70 wew. 22. Bliższe informacje: tel. (24) 263-60-70 wew. 32.

MSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd MSM

%d bloggers like this: