Zarząd Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, iż Walne Zgromadzenie odbędzie się w częściach w okresie od 06 września do 14 września 2021 roku W siedzibie MSM, ul. Gierzyńskiego 17

Informacja o terminach poszczególnych części dla nieruchomości będzie umieszczona na klatkach
schodowych tych nieruchomości

Porządek Walnego Zgromadzenia MSM:

1. Otwarcie i wybór Prezydium WZ.
2. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji:
– mandatowo – skrutacyjnej
– wnioskowej
5.Przedstawienie listy kandydatów do Rady Nadzorczej i Rady Osiedla
6.Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
7.Wybory członków Rady Nadzorczej i Rady Osiedla
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020r i informacja z działalności w 2021 r.
9.Sprawozdanie z działalności Zarządu MSM za 2020r i zamierzenia na lata następne.
10.Sprawozdanie z realizacji uchwał WZ z 2020r.
11.Przedstawienie i podjęcie Uchwał przez Walne Zgromadzenie MSM:
• Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrachunkowy 2020 r, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2020,
• Uchwała w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok.
• Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok,
• Uchwała w sprawie: Udzielenia absolutorium członkom Zarządu MSM
– Lechowi Chodkowskiemu
– Januszowi Pawłowskiemu
– Jolancie Bielińskiej
• Uchwała w sprawie: zbycia – sprzedaży prawa użytkowania wieczystego/lub własności po przekształceniu/działki 2906/9 objętej księgą wieczystą PL1P/00136553/8 i 293/33 objętej księgą wieczystą PL1P/00059883/6,
• Uchwała w sprawie: zbycia – sprzedaży prawa użytkowania wieczystego/lub własności po przekształceniu/działek 293/254, 293/255, 293/166,2905/7 objętych księgą wieczystą PL1P/00097163/1 praz prawa własności działki 307/15 objętej księgą wieczystą PL1P/00077118/5 i działki 308/15 objętej księgą wieczystą PL1P/00001583/2,
• Uchwała w sprawie: zbycia – sprzedaży prawa użytkowania wieczystego/lub własności po przekształceniu/działki 293/177 objętej księgą wieczystą KW PL1P/00097315/2,
• Uchwała w sprawie: zbycia – sprzedaży prawa własności działki 305/10 o pow.145m2 oraz 305/11 o pow 147 m2 objętych księgą wieczystą KW PL1P/00014163/6,
• Uchwała w sprawie: zbycia – sprzedaży na rzecz Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. sześciu węzłów cieplnych zlokalizowanych na osiedlu Podolszyce Północ w Płocku.
12.Dyskusja i wolne wnioski.
13.Ogłoszenie wyników wyborów członków Rady Nadzorczej – Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru Rady Nadzorczej MSM
14.Zakończenie Obrad.

Prezydium Walnego Zgromadzenia odbędzie się w terminie 10 dni od zakończenia jego ostatniej części.

Sprawozdania i projekty uchwał będące przedmiotem obrad WZ znajdują się w siedzibie MSM ul. Gierzyńskiego 17 w Biurze Obsługi Mieszkańców.

W każdej części WZ mają  prawo brać udział z głosem decydującym członkowie Spółdzielni , zaliczani do danej Części.

Walne Zgromadzenie przeprowadzone zostanie przy zachowaniu rygoru sanitarnego zgodnie z aktualnymi przepisami, co m. in. oznacza obowiązek noszenia przez uczestników maseczki i utrzymaniu odpowiedniego dystansu.

%d bloggers like this: