Zarząd Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, iż Walne Zgromadzenie odbędzie się w częściach w okresie od 21 września do 25 września 2020 roku W siedzibie MSM, ul. Gierzyńskiego 17

Informacja o terminach poszczególnych części dla nieruchomości będzie umieszczona na klatkach schodowych tych nieruchomości

Porządek Walnego Zgromadzenia MSM:

1. Otwarcie i wybór Prezydium WZ.
2. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji:
– mandatowo – skrutacyjnej
– wnioskowej
4.Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5.Przedstawienie i podjęcie Uchwał przez Walne Zgromadzenie MSM:
• Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 r, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności za 2019r roku,
• Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok,
• Uchwała w sprawie: Udzielenia absolutorium członkom Zarządu MSM
– Lechowi Chodkowskiemu
– Januszowi Pawłowskiemu
– Jolancie Bielińskiej
• Uchwała w sprawie: zbycia – sprzedaży prawa użytkowania wieczystego/lub własności po przekształceniu/działki 2906/9 objętej księgą wieczystą PL1P/00136553/8 i 293/33 objętej księgą wieczystą PL1P/00059883/6,
• Uchwała w sprawie: zbycia – sprzedaży prawa użytkowania wieczystego/lub własności po przekształceniu/działek 293/89, 293/166,2905/7 objętych księgą wieczystą PL1P/00097163/1 praz prawa własności działki 307/15 objętej księgą wieczystą PL1P/00077118/5 i działki 308/15 objętej księgą wieczystą PL1P/00001583/2,
• Uchwała w sprawie: zbycia – sprzedaży prawa użytkowania wieczystego/lub własności po przekształceniu/działki 293/177 objętej księgą wieczystą KW PL1P/00097315/2,
• Uchwała w sprawie:anulowania Uchwały Nr 6/2019 z dnia 03.07.2019r.i sfinansowania z funduszu remontowego celowego wspólnego inwestycji pt:
a) „ Budowa instalacji wewnętrznych na terenie przy placu zabaw pomiędzy budynkami mieszkalnymi przy ul. Kutrzeby 1 i A. Krajowej 5C w Płocku na działkach o nr 2901/51 i 2901/81 – oświetlenie terenu”,
b)” Budowa instalacji wewnętrznych na terenie przy ul. Sikorskiego 8 w Płocku na działce o nr 2901/75 – oświetlenie terenu”,
c)”Budowa parkingu na terenie działki o nr 2901/102 przy ul. A. Krajowej 3 w Płocku”,
d)”Przyłącze elektroenergetyczne nN, 230 V dla oświetlenia terenu przy parkingu i placu zabaw pomiędzy budynkami Gintera 3,5 i Braci Jeziorowskich w Płocku na działce 1210/1.
6.Zakończenie Obrad.

Prezydium Walnego Zgromadzenia odbędzie się w terminie 10 dni od zakończenia jego ostatniej części.

Sprawozdania i projekty uchwał będące przedmiotem obrad WZ znajdują się w siedzibie MSM ul. Gierzyńskiego 17 w Biurze Obsługi Mieszkańców.

W każdej części WZ mają  prawo brać udział z głosem decydującym członkowie Spółdzielni , zaliczani do danej Części.

Walne Zgromadzenie przeprowadzone zostanie przy zachowaniu rygoru sanitarnego zgodnie z aktualnymi przepisami, co m. in. oznacza obowiązek noszenia przez uczestników maseczki i utrzymaniu odpowiedniego dystansu.

Część I WZ           –         22.09.2020r. Część II WZ          –         23.09.2020r. Część III WZ        –         24.09.2020r. Część IV WZ          –         25.09.2020r. Część V WZ          –         21.09.2020r. Część VI WZ          –         21.09.2020r. Część VII WZ         –         22.09.2020r. Część VIII WZ        –         23.09.2020r. Część IX WZ          –         24.09.2020r.

%d bloggers like this: