Zarząd Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, iż  Walne Zgromadzenie odbędzie się w częściach w okresie od 17 maja do 29 maja 2018 roku W siedzibie MSM, ul. Gierzyńskiego 17

 Informacja o terminach poszczególnych części dla nieruchomości będzie umieszczona na klatkach schodowych tych nieruchomości 

Porządek Walnego Zgromadzenia MSM:

 1. Otwarcie i wybór Prezydium WZ.
 2. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 3. Przedstawienie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybór Komisji:
  – mandatowo – skrutacyjnej
  – wnioskowej
 5. Przedstawienie listy kandydatów do Rady Nadzorczej i Rady Osiedla
 6. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 7. Wybory członków Rady Nadzorczej i Rady Osiedla
 8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017r i informacja z działalności w 2018 r.
 9. Sprawozdanie z działalności Zarządu MSM za   2017r i zamierzenia na lata następne.
 10. Sprawozdanie z realizacji uchwał WZ z  2017r.
 11. Przedstawienie i podjęcie Uchwał przez  Walne Zgromadzenie MSM:
  – Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności za 2017r roku,
  – Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017  rok,
  – Uchwała w sprawie: Udzielenia absolutorium członkom Zarządu MSM
  – Lechowi Chodkowskiemu
  – Januszowi Pawłowskiemu
  – Jolancie Bielińskiej
  – Uchwała w sprawie: przyjęcia wniosków polustracyjnych,
  – Uchwała w sprawie: zbycia – sprzedaży prawa użytkowania wieczystego / lub własności po przekształceniu / działki 2901/18 objętej księgą wieczystą KW PL1P/00059883/6
  – Uchwała w sprawie: zbycia – sprzedaży prawa użytkowania wieczystego / lub własności po przekształceniu / działki 2901/48 objętej księgą wieczystą KW PL1P/00059766/0
  – Uchwała w sprawie: prowadzenia przez Spółdzielnię działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej,
  – Uchwała w sprawie: zmian w statucie
  – Uchwała w spr zatwierdzenia Regulaminu RN.
 12. Dyskusja i wolne wnioski.
 13. Ogłoszenie wyników wyborów członków Rady Nadzorczej – Uchwała w sprawie stwierdzenia   wyboru Rady Nadzorczej MSM
 14. Zakończenie Obrad.

Prezydium Walnego Zgromadzenia odbędzie się w terminie 10 dni od zakończenia jego ostatniej części.

Sprawozdania i projekty uchwał będące przedmiotem obrad WZ znajdują się w siedzibie MSM  ul.Gierzyńskiego 17  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 23.

W każdej  części WZ  mają  prawo brać udział z głosem decydującym członkowie Spółdzielni, zaliczani do danej Części.

%d bloggers like this: