Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż decyzją RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 grudnia 2019 r, na podstawie UCHWAŁY NR 289/XV/2019 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi […], ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałej w wysokości 26 zł miesięcznie za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny.  Uchwała ta wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r.

Oznacza to, że za miesiąc styczeń 2020r – obowiązują opłaty w dotychczasowej wysokości, zaś od miesiąca lutego 2020r  wszyscy musimy segregować odpady – jest to obowiązek wynikający z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

%d bloggers like this: