Zarząd Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, iż Walne Zgromadzenie odbędzie się w częściach w okresie od 24 czerwca do 28 czerwca 2019 roku W siedzibie MSM, ul. Gierzyńskiego 17

Informacja o terminach poszczególnych części dla nieruchomości będzie umieszczona na klatkach schodowych tych nieruchomości

Porządek Walnego Zgromadzenia MSM:

1. Otwarcie i wybór Prezydium WZ.
2. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji:
– mandatowo – skrutacyjnej
– wnioskowej
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018r i informacja z działalności w 2019 r.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu MSM za 2018r i zamierzenia na lata następne.
7. Sprawozdanie z realizacji uchwał WZ z 2018r.
8. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
9. Przedstawienie i podjęcie Uchwał przez Walne Zgromadzenie MSM:
-Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności za 2019r roku,
-Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok,
-Uchwała w sprawie: Udzielenia absolutorium członkom Zarządu MSM
– Lechowi Chodkowskiemu
– Januszowi Pawłowskiemu
– Jolancie Bielińskiej
– Uchwała w sprawie: sfinansowania z funduszu remontowego celowego wspólnego inwestycji pt.” Parking przy ul. Braci Jeziorowskich”.
10. Dyskusja i wolne wnioski.
11. Zakończenie Obrad.

Prezydium Walnego Zgromadzenia odbędzie się w terminie 10 dni od zakończenia jego ostatniej części.

Sprawozdania i projekty uchwał będące przedmiotem obrad WZ znajdują się w siedzibie MSM ul. Gierzyńskiego 17 w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 23.

W każdej części WZ mają  prawo brać udział z głosem decydującym członkowie Spółdzielni, zaliczani do danej Części.

%d bloggers like this: